REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY

Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Samorząd Słuchaczy Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku , zwany dalej „Samorządem Słuchaczy” tworzą wszyscy słuchacze.

2.Organy Samorządu Słuchaczy   są jedynym reprezentantem ogółu słuchaczy.

3.Samorząd Słuchaczy prowadzi na terenie PCKU działalność w zakresie spraw socjalnobytowych i kulturalnych słuchaczy.

4.Terenem działania Samorządu Słuchaczy jest PCKU w Pucku. Poza tym terenem

Samorząd Słuchaczy może występować jedynie za pośrednictwem lub upoważnieniem Dyrektora PCKU.

II. STRUKTURA I ORGANY SAMORZĄDU SŁUCHACZY

1.Samorząd Słuchaczy działa poprzez swoje organy.

2.Organami Samorządu Słuchaczy są:

a) przewodniczący Samorządu Słuchaczy,

b) zastępca przewodniczącego,

c) przedstawiciele poszczególnych oddziałów słuchaczy (max 3 słuchaczy/oddział ).

3.Wnioski z zebrań Samorządu Słuchaczy są protokołowane.

4.Kadencja organów Samorządu Słuchaczy trwa dwa lata począwszy od dnia w którym odbyły się wybory.

5.Organy Samorządu Słuchaczy współdziałają z władzami PCKU w zakresie działań kulturalnych, sportowych, turystycznych i naukowych oraz spraw socjalnych.

6.Organy Samorządu Słuchaczy są organami opiniodawczymi w sprawach związanych z procesem kształcenia, pomocy materialnej oraz nagród za wyniki w nauce.

 

 

III. ZADANIA ORGANÓW SAMORZĄDU SŁUCHACZY

 

 

1.Do zadań Przewodniczącego Samorządu Słuchaczy i jego zastępcy należy w szczególności:

a) współpraca z władzami PCKU w zakresie spraw związanych z realizacją procesu kształcenia, w tym:

- zgłaszanie wniosków w sprawie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego,

- współdziałanie w ustalaniu harmonogramu zajęć dydaktycznych i sesji egzaminacyjnych,

b) wydawanie opinii w indywidualnych sprawach słuchaczy, przedstawienie wniosków w sprawie przyznawania nagród słuchaczom wyróżniającym się wynikami w nauce,
aktywnością w pracy na rzecz społeczności słuchaczy oraz PCKU,

c) zwoływanie i przewodniczenie zebraniom Samorządu,

d) reprezentowanie Samorządu wobec organów szkoły,

e) nadzorowanie wydatkowania funduszy Samorządu,

2. Do zadań przedstawicieli Samorządu Słuchaczy w poszczególnych oddziałach należy:
koordynowanie działań podejmowanych przez Przewodniczącego i jego zastępcę w zakresie związanych z realizacją procesu kształcenia oraz socjalno-bytowych w danej oddziale.

IV. PRAWA SAMORZĄDU SŁUCHACZY

 

Samorząd Słuchaczy ma prawo:

1. zgłaszania własnych propozycji dotyczących doskonalenia realizacji procesu kształcenia

2. zgłaszania własnych propozycji dotyczących rozkładu zajęć i harmonogramu sesji egzaminacyjnej,

3. do rozporządzania funduszami Samorządu,

4. opiniowania i dokonywania ewaluacji nauczycieli

V. OBOWIĄZKI ORGANÓW SAMORZĄDU SŁUCHACZY

 

1.Organy Samorządu Słuchaczy są odpowiedzialne za kierunek podejmowanych działań przed Dyrektorem i innymi organami PCKU.

2.Organy Samorządu Słuchaczy zobowiązane są do:

a) kierowania się w podejmowanych działaniach nadrzędnym celem realizacji podstawowych zadań szkoły,

b) wydawania opinii w indywidualnych sprawach na życzenie organów szkoły lub zainteresowanych słuchaczy, w zakresie swych zadań,

c) informowania swych wyborców o prowadzonej działalności.

VI. ZASADY I TRYB WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU SŁUCHACZY

 

1. Wybór uważa się za dokonany jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów od osób uczestniczących w wyborach.

2. Czynne prawo wyborcze ma każdy słuchacz PCKU.

3 .Wybory są równe.

4. Wybory przedstawicieli grup mogą być jawne, jeżeli nie ma sprzeciwu żadnego ze słuchaczy biorących udział w głosowaniu.

5. Wybory organizuje i nadzoruje ich przeprowadzenie komisja wyborcza powołana spośród słuchaczy przez organy samorzadu.

6. Komisja wyborcza (skład: pięciu słuchaczy) wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.

7. Z zebrań wyborczych oraz wyborów sporządzany jest protokół.

8.Słuchacz przestaje być członkiem Samorządu Słuchaczy w przypadku:

a) ukończenia szkoły,

b) skreślenia z listy słuchaczy,

c) zrzeczenia się członkostwa,

d) prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną,

e) prawomocnego skazania wyrokiem sądu lub prawomocnego wymierzenia kary orzeczeniem kolegium ds. wykroczeń,

f) pisemnego odwołania przez co najmniej 10% uprawnionych wyborców,

9. Wybory do Samorządu Słuchaczy nadzoruje Dyrektor PCKU lub wyznaczona przez niego osoba.

10. Jeżeli w trakcie kadencji zaistnieje wakat w organach Samorządu, dokonywane są wówczas wybory uzupełniające według zasad obowiązujących dla wyborów.

11. Dyrektor PCKU może unieważnić wybory, jeżeli przeprowadzone są niezgodnie z zasadami i ustalonym trybem.

 

 

VII. FUNDUSZE SAMORZĄDU SŁUCHACZY

 

1. Fundusze Samorządu Słuchaczy pochodzą ze składek słuchaczy wpłacanych osobie upoważnionej do ich zbierania przez Dyrektora PCKU, która rejestruje dochody i wydatki środków zgromadzonych w funduszu. Szczegółowe zasady gospodarki finansami
Samorządu Słuchaczy określają odrębne przepisy.

2. 80% środków finansowych Samorząd Słuchaczy w porozumieniu z Dyrektorem przeznacza na potrzeby związane z funkcjonowaniem PCKU.

3. 20% środków finansowych może być decyzją Samorządu przeznaczonych na:

a) nagrody dla słuchaczy wyróżniających się w nauce i pracy społecznej na terenie placówki,

b) dopłaty do wycieczek,

c) pomoc socjalną i w przypadkach losowych,

d) inne cele.

4. Wysokość składki ustalana jest corocznie przez Radę Słuchaczy w terminie do końca miesiąca maja poprzedzającego kolejny rok szkolny. Składka może być wpłacana na konto Samorządu Słuchaczy jednorazowo lub w dowolnych ratach.

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1.  Samorząd Słuchaczy prowadzi dokumentacje pracy

2. Bieżące decyzje podejmowane są na zebraniu organów Samorządu Słuchaczy, zwykłą większością głosów. Sprawy wymagające opinii ogółu słuchaczy konsultowane są z wszystkimi słuchaczami szkoły.

3. Regulamin Samorządu Słuchaczy jest dostępny dla wszystkich słuchaczy szkoły, którzy mają również prawo zgłaszania wniosków dotyczących zmian w regulaminie.

 

Kariera Z Wiatrem Logo


01 znak podstawowy kolor biale tlo

poznaj polske

polski lad 2


Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

LOGO SANS

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo