Oferta kształcenia dla dorosłych na rok szkolny 2019/2020

 

Szkoły
dla dorosłych

18

WIĘCEJ ...

Kwalifikacyjne
kursy zawodowe

KwalifikacyjneKursyZawodowe

WIĘCEJ ...

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA  DOROSŁYCH ORAZ
NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
W
POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W PUCKU
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół dla dorosłych na rok szkolny 2019/2020
 1. O przyjęcie do szkół Powiatowego Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku na semestr pierwszy mogą ubiegać się absolwenci: szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 2. O przyjecie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, bądź 16 lat w uzasadnionych przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012r ( Dz. U z dnia 26 lipca 2012r.) - regulamin rekrutacji. 
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły policealnej oraz na kwalifikacyjny kurs zawodowy zobowiązani są przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie i otrzymają skierowanie na badania lekarskie.
 4. O przyjęciu do klasy pierwszej: liceum ogólnokształcącego, szkoły policealnej dla dorosłych, na kwalifikacyjny kurs zawodowy decyduje złożenie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz kryteria wskazane w Regulaminie rekrutacji PCKZiU w Pucku.
Wymagane dokumenty

 Kandydaci do szkoły dla dorosłych składają następujące dokumenty:

 1. Deklarację kandydata na słuchacza (wypełnioną czytelnie i zawierającą wszystkie wymagane informacje).
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (średniej) - zależnie od typu szkoły.
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
 4. Trzy fotografie (podpisane na odwrocie).
 5. Deklarację kandydata na słuchacza dla osób nieletnich (wypełniają rodzice kandydata, z uzasadnieniem potrzeby kształcenia w szkole dla dorosłych).
 6. Odpis aktu urodzenia (składają wyłącznie osoby nieletnie).
Odwołanie od wyników rekrutacji
 1. Kandydatowi, który nie został przyjęty do szkoły w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przysługuje prawo odwołania się od wyników rekrutacji do Dyrektora PCKZiU w Pucku. Dyrektor PCKZiU w Pucku rozpatruje odwołanie w terminie określonym w przepisach (Regulamin rekrutacji PCKZiU w Pucku).
Dokumenty do pobrania

dorosli plakat a1 bialy


Szukasz pomocy

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

librus

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media