UWAGA

Dotyczy uczniów technikum, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 oraz absolwentów z lat 2005/2006 – 2013/2014

Do dnia 4 kwietnia 2015 roku należy złożyć bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu (dotyczy egzaminu z języka polskiego).

Bibliografię należy skonsultować z nauczycielem języka polskiego.

  • Bibliografię składać należy sekretariacie szkoły w trzech egzemplarzach - podpisaną imieniem i nazwiskiem.
  • Wraz z bibliografią uczeń składa pisemną informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza się posłużyć podczas prezentacji. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

Termin jest nieprzekraczalny - złożenie bibliografii jest warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego !!!

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku. POBIERZ

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 - strona CKE

Tematy prezentacji w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015. POBIERZ

Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. POBIERZ

Komunikat dyrektora CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi POBIERZ

Deklaracja maturalna: Załącznik T_1Deklaracja dla ucznia technikum, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i przystąpi do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, dla absolwenta technikum z lat 2005/2006−2013/2014, który deklaruje przystąpienie do niezdanych egzaminów, podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów, oraz osoby, która ukończyła szkołę ponadpodstawową POBIERZ


informator2022 removed page 1

Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

75x87 mm Certyfikat LK Szk oła EUIPO 210514 1 1

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo