REKRUTACJA

W roku szkolnym
2024/2025
proponujemy naukę
  

w następujących typach szkół:

liceum sportowe o profilu pożarniczym

LICEUM

technikum

TECHNIKUM

branżowa szkoła I stopnia

BRANŻOWEJ SZKOLE
I STOPNIA

Liceum

- klasa ogólnokształcąca sportowa o profilu pożarniczym 

  1. Uczniowie klasy pożarniczej będą odbywali zajęcia zgodnie z programem nauczania zawierającym wszystkie elementy przeszkolenia, niezbędne do podejmowania działań w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
  2. Prowadzącymi zajęcia zawodowe będą funkcjonariusze PSP, na co dzień biorący udział w różnego rodzaju działaniach ratowniczo-gaśniczych.
  3. Uczniowie liceum o profilu pożarniczym pozyskają najaktualniejszą wiedzę z zakresu pożarnictwa, a ponadto będą mieli unikalną możliwość do kontaktu, ćwiczeń oraz korzystania z doświadczeń ratowników różnych specjalności.
  4. Na zajęciach gośćmi będą ratownicy, nurkowie, ratownicy medyczni czy też członkowie specjalistycznych grup ratownictwa.
  5. Podczas zajęć przekazywane będą uniwersalne wartości, które powinny przyświecać każdemu młodemu człowiekowi, wiążącemu swoją przyszłość z wstąpieniem w szeregi służb ratowniczych takie jak: chęć pomocy innym, szacunek do munduru oraz odpowiednia.

Technikum

Ukończenie pięcioletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego. Możesz przygotować się również do prowadzenia własnej firmy. Zdobyta wiedza daje Ci możliwości kontynuowania nauki w szkole wyższej lub w szkole dla dorosłych. Uczniowie technikum, którzy zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom, suplement oraz EUROPASS w języku angielskim.

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata. Kształcąc się w branżowej szkole uzyskujesz kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie. Możesz przygotować się również do prowadzenia własnej firmy. Zdobyta wiedza daje Ci możliwości kontynuowania nauki w szkole dla dorosłych. Uczniowie Branżowej szkoły I stopnia, którzy zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom, suplement oraz EUROPASS w języku angielskim.
kucharz
kucharz:

klasa sprofilowana, teoretyczne i praktyczne kształcenie zawodowe w szkole;

ślusarz
ślusarz:

klasa sprofilowana, teoretyczne kształcenie zawodowe w szkole, praktyczne kształcenie zawodowe u pracodawcy lub w szkole;

mechanik pojazdów samochodowych
mechanik pojazdów samochodowych:

klasa sprofilowana, teoretyczne kształcenie zawodowe w szkole, a praktyczne kształcenie zawodowe u pracodawcy;

fryzjer
fryzjer:

klasa sprofilowana, teoretyczne kształcenie zawodowe w szkole, a praktyczne kształcenie zawodowe u pracodawcy;

klasa wielozawodowa

klasa wielozawodowa:

praktyczne kształcenie zawodowe u pracodawcy, a teoretyczne kształcenie zawodowe w formie kursowej;
- blacharz samochodowy
- cieśla
- cukiernik
- dekarz
- elektromechanik
- elektryk
- magazynier-logistyk
- murarz-tynkarz
- piekarz
- sprzedawca
- stolarz
- tapicer
- monter sieci i instalacji sanitarnych (hydraulik)
- mechanik monter maszyn i urządzeń 

TERMINY REKRUTACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Liceum Ogólnokształcące
Sportowe o profilu pożarniczym
do 10 maja 2024 r.

Podanie przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia prób sprawności kandydatów

-
od 15 maja 2024 r.
do 31 maja 2024 r. do godz. 15:00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku, o przyjęcie do klasy LO sportowego o profilu pożarniczym wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

-


6 czerwca 2024 r. godz. 11.00
                     lub
12 czerwca 2024 r. godz. 11.00

Przeprowadzenia prób sprawności kandydatów
w godzinach zadeklarowanych przy składaniu wniosku

                             test sprawności

Technikum
Branżowa szkoła I stopnia
od 15 maja 2024 r.
do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku, o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (z wyłączeniem klasy LO sportowego o profilu pożarniczym) wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna), w przypadku klas Branżowej Szkoły I Stopnia zaświadczenia od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy w celu przygotowania zawodowego od dnia 01.09.2024 roku.

od 21 czerwca 2024 r.
do 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół, do których kandyduje.

do 11 lipca 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

12 lipca 2024 r. do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 19 lipca 2024 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który został przyjęty do szkoły

od 13 lipca 2024 r.
do 19 lipca 2024 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia:
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
- oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
- kserokopii aktu urodzenia
- karty zdrowia (pobrać ze szkoły podstawowej)
- 2 zdjęć w formacie jak do dowodu bądź paszportu, kolorowe 35 x 45 mm - podpisanych na odwrocie
- podpisanej umowy o pracę z młodocianym pracownikiem - warunek rozpoczęcia nauki (dotyczy kandydatów przyjętych do Branżowej Szkoły I Stopnia – z wyjątkiem kucharza i ślusarza z praktyką w szkole). 

22 lipca 2024 r. do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

od 29 lipca 2024 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który został przyjęty do szkoły w zawodach kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz ślusarz z praktyką w szkole).

Do pobrania

Terminy rekrutacji i składania dokumentów

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej, klauzula RODO

Zaświadczenie od pracodawcy

Informacja dla rodzica - dotyczy kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia

Dlaczego Nasza Szkoła?

atmosfera
panuje u nas życzliwa, miła atmosfera 
egzaminy
mamy bardzo wysoką
zdawalność egzaminów zawodowych

wycieczki
organizujemy ciekawe wycieczki dydaktyczne - to jedna z pozaszkolnych form realizacji podstawy programowej 
wycieczki
szkoła usytuowana jest blisko dworców PKS i kolejowego, a także centrum Pucka.

AI Website Generator