Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku z siedzibą w Pucku, ul. Kolejowa 7, tel. 58/673 20 51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, jest nim Mateusz Woźniak (Informacje Bezpieczne Sp. z o.o., ul.Spokojna 69/72/2, 81-549 Gdynia) oraz zastępcę inspektora ochrony danych jest nim Małgorzata Zgutka (Informacje Bezpieczne Sp. z o.o., ul.Spokojna 69/72/2, 81-549 Gdynia) z którymi można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Celem przetwarzania jest realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowanie bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 4. Podstawa prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów:
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy;
  • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
  • aktów wykonawczych do ww. ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez administratora.
 5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp   do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba, że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.
 6. Ma Pan/Pani prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanej z art. 17 ust. 1 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 7. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE i ZGODY