Historia naszej szkoły sięga 1959 roku, kiedy to została powołana do życia Dwuzimowa Szkoła Rolniczo-Gospodarcza. Mieściła się w pałacu neogotyckim zwanym zamkiem. Pierwszym dyrektorem naszej szkoły był Feliks Woźniak. Klasy i internat mieściły się w zamku. Pierwsze absolwentki opuściły szkołę w kwietniu 1961 roku, a ostatnie w 1966 roku. Równolegle z ostatnią klasą „Dwuzimówki” 1 września  1965 roku rozpoczęło naukę 52 uczniów pierwszej klasy pięcioletniego Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa. Technikum było jedną z czterech tego typu szkół specjalistycznych w kraju. Do szkoły przyłączono gospodarstwo rolne w Rzucewie, którego ówczesnym kierownikiem był Józef Asmus.

Uczniowie klasy pierwszej Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa

Pierwszym p.o. dyrektora technikum była: inż. Janina Wala, a od 1966 roku mgr inż. Zbigniew Machoński. Gospodarstwem Pomocniczym kierował dyrektor Józef Asmus. Dla lepszej współpracy szkoły z gospodarstwem powołano trzy działy produkcyjne za które odpowiadali nauczyciele: produkcja roślinna (Adelajda Pałucka), produkcja zwierzęca (Janina Wala) i mechanizacja rolnictwa (Stanisław Pałucki). W miarę rozwoju szkoły (w każdym roku szkolnym dokonywano naboru do pierwszej klasy) bazę szkolenia praktycznego uzupełniały sąsiednie Stacje Hodowli Roślin w Celbowie i Krokowej, Hodowli Buraka Cukrowego w Żelistrzewie oraz Hodowli Roślin Ogrodniczych w Pucku. Praktyki zawodowe odbywali uczniowie indywidualnie nie tylko w stacjach naszego województwa, ale także i sąsiednich. Szkoła była jedną z czterech w Polsce dlatego uczniowie przychodzili z odległych terenów północnego regionu.

2

Nauka w dalszym ciągu odbywała się w zamku, który był jednocześnie internatem dla dziewcząt, chłopcy zamieszkali w przystosowanym na ten cel baraku. Tam też mieściły się dwie izby lekcyjne. Na sale lekcyjne adaptowano tzw. pałacyk myśliwski, w którym wcześniej mieścił się sklep spożywczy.

Dziewczęta mieszkały w zamku w salach wieloosobowych, a chłopcy w przyzamkowym baraku bez sanitariatów. Łazienki dla nich były w zamku na parterze (obok obecnej recepcji) z 5-cio minutowym prysznicem i ciepłą wodą raz w tygodniu. Do Rzucewa chodziło się pieszo z pobliskiego Żelistrzewa przez pola na skróty lub z Pucka, dokąd dojeżdżał również autobus. „Wyjazdówki” do domu były raz w miesiącu, a uczniowie z odległych miejscowości jeszcze rzadziej. Trudne były tamte warunki, ale jakie wspaniałe pozostawiły wspomnienia. Dyżury w oborze i chlewni od 4-tej rano, czy wyrabianie silnej woli przy pieleniu, zbieraniu kamieni, zwózce i układaniu snopów w stodołach, zwózce siana, obowiązkowa nauka jazdy motocyklem WSK i ciągnikiem, ręczne dojenie krów (nie było dojarek), czyszczenie krów i koni, szuflowanie nasion itp. na długo zapadły w pamięci. Był też sad i ogród - wiosną piękne, latem i jesienią użyteczne. Wszelkie prace wykonywali uczniowie i to niekoniecznie w czasie lekcji. Niejeden z nich “mógł” pracować w sobotę lub niedzielę.3

Koniec lat 60-tych wprowadza do naszego Rzucewa kolejne zmiany. Na miejscu ogrodu i szklarni powstaje nadzorowany przez Dyrekcję Budownictwa Rolniczego w Gdańsku, a budowany przez PBRol Wejherowo zespół obiektów: internat (oddany w 1971 roku), dom nauczyciela (1971 rok), szkoła (rok 1972) i warsztaty szkolne (1973 rok). Zaczęła się intensywna praca przy zagospodarowaniu terenu, wykonywaniu i gromadzeniu pomocy dydaktycznych, urządzaniu sal i pracowni, wszystko to wysiłkiem rąk i umysłów nauczycieli i uczniów.4

W latach 1969-72 wybudowano nowy gmach z siedemnastoma klaso-pracowniami i salą gimnastyczną, nowy internat mogący pomieścić 300 wychowanków, warsztaty szkolne, oraz osiemnastorodzinny budynek mieszkalny dla nauczycieli. Budynki podłączono do nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Przy współudziale młodzieży wykonana została mała architektura wokół szkoły i internatu. W lutym 1972 roku lekcje odbywały się już w nowej szkole.

4a

5

Ważnym etapem była budowa drogi Rzucewo - Osłonino - Żelistrzewo, dzięki której w 1971 roku możliwe stało się uruchomienie stałej linii autobusowej. Od września 1965 roku w szkole powstały: samorząd szkolny, drużyna harcerska, koła PCK i LOP. Organizowane są wycieczki szkolne dla młodzieży.5a

Pod opieką nauczycieli organizowane są liczne akademie oraz wieczornice. Powstaje kółko teatralne. Działa też prowadzony przez Stanisława Błoszyka zespół muzyczny. Młodzież zdobywała laury na powiatowych i wojewódzkich konkursach recytatorskich. Wszkole działa też kabaret, którego duszą i założycielem był uczeń - Andrzej Rolik. Kabaret odnosił sukcesy nie tylko na arenie szkolnej, ale także w Wojewódzkim Konkursie Działalności Pozalekcyjnej i Kulturalnej Szkół zdobył I miejsce. Program kabaretu emitowało Polskie Radio. W latach 1974-1975 w szkole ukazywał sie redagowany przez młodzież miesięcznik „Kultywator”. Ożywioną działalność prowadziły Harcerskie Zespoły Artystyczne „Heca” i „Mirona”, które pod kierunkiem mgr Kamili Wójcik uświetniały uroczystości szkolne. Od 1968 roku młodzież uczestniczy w koncertach Filharmonii Bałtyckiej. Od początku szkoła posiada profesjonalną kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach. Jedną z dat w dziejach szkoły jest 4 maja 1970 roku - zebrała się wówczas Rada Pedagogiczna w sprawie dopuszczenia uczniów klasy piątej do egzaminu dojrzałości.6

Pierwszą maturę w historii tej szkoły zdawało 23 abiturientów. W ciągu 10 lat szkolne mury opuściło 207 absolwentów, z czego 16,5% podjęło naukę na wyższych uczelniach. Chlubnie w pamięci wpisała się klasa maturalna Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa z 1973 roku. Pomimo spartańskich warunków nauki, z tej właśnie klasy najwięcej uczniów dostało się na studia i ukończyło je często z wyróżnieniem.7

Osobną kartę historii szkoły stanowi działalność sportowa. W szkole działało również koło ZSMW. Było ono inicjatorem wielu czynów społecznych na rzecz szkoły i środowiska. Wspólnie z ZHP organizowało corocznie Olimpiadę Wiedzy i Świecie Współczesnym.8

W 1976 roku utworzono Zespół Szkół Rolniczych, w którego skład, oprócz 5-letniego Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa, 3-letniego Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa, 3-letniego Technikum Rolniczego i dwóch Zasadniczych Szkół Rolniczych, wchodziły Zasadnicze Szkoły Rolnicze (filialne) w Redzie, Szemudzie, Karczemkach, Sopieszynie i Kębłowie. Ilość młodzieży uczącej się w 23 oddziałach osiągnęła liczbę 638. W związku z powstaniem Zespołu Szkół Rolniczych powołano dyrektora, którym został mgr inż. Stanisław Pałucki. Z końcem lat 70-ych zaczęliśmy wyjeżdżać na praktyki rolnicze do NRD (Okręg Erfurcki). Uczeń naszej szkoły Ryszard Koziróg  w 1981 roku za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymał indeks na studia zagraniczne. W 1981 roku nowym dyrektorem szkoły został mgr inż. Jan Właszyn. W 1982 roku mgr Tadeusz Piłat utworzył Izbę Regionalną, która jest swoistą wizytówką naszej szkoły. Z każdym rokiem przybywa w niej wiele ciekawych eksponatów, które mogłyby być ozdobą niejednego muzeum.9

W 1986 roku dyrektorem szkoły został dr inż. Henryk Młodzianowski. Jego staraniem została zawarta umowa ze szkołą w Merval (Francja) o wymianie wycieczek szkolnych. Dzięki temu spora grupa młodzieży i nauczycieli zwiedziła Francję, a przede wszystkim fascynujący swoim klimatem i pięknem Paryż.

W 1990 roku powołano do życia Liceum Zawodowe o specjalności: wiejskie gospodarstwo domowe, a w 1991 roku utworzono Technikum Technologii Żywności.10

W 1992 roku dyrektorem szkoły został dotychczasowy wieloletni wicedyrektor mgr inż. Stanisław Pałucki. W 1993 roku powstaje Technikum Zawodowe – Szerokoprofilowe o specjalności: obsługa ruchu turystycznego. Dwa lata później – w 1995 roku powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową, w której można zdobyć zawód mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych. Aby dostosować kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy powstaje w 1996 roku Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, a rok później Liceum Agrobiznesu. Liczące się w tym czasie osiągnięcia to: czterokrotne I miejsce w wojewódzkim przeglądzie WGD. Wyróżnienia w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych zdobyły: w 1996 roku – Adrianna Synak i Wioletta Busz, a w 1997 roku – Barbara Rąbca. W 1998 roku powołano Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej oraz Zaoczną Policealną Szkołę Agrobiznesu. Aby stworzyć bazę umożliwiającą dobre przygotowanie uczniów do przyszłej pracy zorganizowano i wyposażono nowe pracownie: analizy środków spożywczych, mikrobiologii, technologii żywności, przetwórstwa spożywczego, żywienia, obsługi konsumenta oraz dwie pracownie komputerowe. Odnowiono i na nowo wyposażono starą świetlicę i nową szatnię. W internacie wymieniono okna, zmodernizowano kuchnię i zmywalnię. Wybudowano podjazdy dla niepełnosprawnych.
W 2002 roku szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, a dyrektorem został mgr inż. Kazimierz Czernicki. Nastąpiło wiele zmian związanych z kierunkami nauczania. W 2001 roku nie przeprowadzono naboru do zasadniczej Szkoły Rolniczej – Ogólnorolniczej i Technikum Zawodowego – Szerokoprofilowego, a w 2002 do 3-letniego Technikum Rolniczego po Zasadniczej Szkole Zawodowej.11

W 2004 roku opuścił mury naszej szkoły ostatni rocznik uczniów 5-letniego Liceum Agrobiznesu. Licea Profilowane przeszły do historii w roku 2007 i były to: Licem Profilowane o profilu Zarządzanie Informacją, Socjalnym i Usługowo-Gospodarczym. Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz Technikum zawód - technik ekonomista w roku 2009 skończyli ostatni absolwenci.

W latach 2005 – 2007 funkcjonowała w naszym Zespole Szkoła Policealna zawód – technik hotelarstwa i Szkoła Policealna zawód – technik informatyk. Do dnia dzisiejszego funkcjonuje od roku 1992 Technikum Technologii Żywności.

W roku 2000 utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową - wielozawodową, a od 2003 roku Zasadniczą Szkołę Zawodową – kucharz małej gastronomii. Oba typy szkół funkcjonują do dnia dzisiejszego. W roku 2005 dokonano naboru do dwóch klas nowo otwartego Technikum – zawód technik hotelarstwa oraz do jednej klasy Technikum – zawód technik informatyk.

Szkoła w Rzucewie ze swoją długoletnią tradycją wpisała się na stałe w obraz Ziemi Puckiej. Czynny udział naszej młodzieży w życiu kulturalnym, rozgrywkach sportowych i olimpiadach przedmiotowych pozwolił szkole zaistnieć w środowisku, gminie, powiecie, województwie i w Polsce. W roku 2009 pierwsi absolwenci obu kierunków zdawali egzamin maturalny.

Technikum – zawód kucharz pojawił się w 2006 roku, a następnie w 2009 roku powstało Technikum kształcące w zawodzie – technik obsługi turystycznej. Najnowszym kierunkiem kształcenia jest utworzone w roku 2012 Technikum kształcące w zawodzie - technik żywienia i usług gastronomicznych.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – wielozawodowa o dwuletnim cyklu nauczania kształci w zawodach: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, monter elektronik, rzeźnik, wędliniarz, piekarz, cukiernik, stolarz, fryzjer, blacharz samochodowy, monter instalacji sanitarnych, cieśla, murarz.

W ostatnich latach wydarzyło się w szkole bardzo wiele. Chciałbym przedstawić tylko niektóre z nich. Oto lista najważniejszych wydarzeń z życia szkoły.

  • Z dniem 1 września 2002 roku szkoła zmieniła nazwę z Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.
  • W 2004 roku dziesięciu nauczycieli naszej szkoły w wyniku odbycia szkolenia i zdania egzaminów otrzymało kwalifikacje żeglarskie co umożliwia coroczne szkolenie naszej młodzieży w kierunku żeglarstwa.
  • W 2005 roku w Rzucewie został wybudowany pomost cumowniczy dla łodzi żaglowych.
  • We wrześniu 2005 roku zmodernizowano świetlicę szkolną w szkole i przeniesiono bibliotekę z internatu do szkoły, aby poprawić uczniom komfort korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz zapewnić lepszą opiekę.
  • W czerwcu 2006 roku odbył się Zjazd Absolwentów z okazji 40-lecia istnienia Technikum w Rzucewie.
  • Jesienią 2007 roku przeprowadzono kompleksowy remont sali gimnastycznej wraz z wymianą parkietu, dzięki czemu młodzież posiada bardzo dobre warunki do uprawiania różnych dyscyplin sportowych.
  • W październiku 2007 roku zakupiono nowy samochód do nauki jazdy co znacznie poprawiło warunki szkolenia uczniów w kierunku uzyskania prawa jazdy.
  • W czerwcu 2008 roku w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską zainstalowano już trzecią z kolei pracownię komputerową, a w latach 2005 – 2008 szkoła otrzymała trzy pracownie komputerowe wraz z pracowniami multimedialnymi oraz trzy internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej.
  • Dnia 30 sierpnia 2008 roku na terenie szkoły odbyły się uroczyste Dożynki Gminy Puck.
  • Od 1 września 2008 roku funkcjonuje w szkole monitoring wizyjny w celu zapewnienia uczniom większego bezpieczeństwa.
  • Dnia 3 września 2008 roku na sesji Rady Powiatu Puckiego podjęto uchwałę o nadaniu Technikum w Rzucewie imienia generała Józefa Hallera.
  • Dnia 6 listopada 2008 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia generała Józefa Hallera oraz wręczenie sztandaru szkolnego.

12

 • W roku 2008 dokonano modernizacji holu szkolnego, a w 2009 korytarza na parterze szkoły.
 • W roku 2009 utworzono nowoczesną pracownię technologii gastronomicznej przeznaczoną do prowadzenia zajęć praktycznych.
 • W roku 2009 wyremontowano kuchnię i stołówkę w internacie szkolnym.
 • W dniu 16 listopada 2009 roku otwarto wystawę z okazji „Pierwszej Rocznicy” nadania szkole imienia generała Józefa Hallera.
 • W roku 2012 dokonano termomodernizacji budynku szkolnego
 • Od 1 marca 2012 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie został włączony do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, którego dyrektorem został mgr Jarosław Lis.

Opracowanie:
Piotr Widerski

 

Nazwy szkoły

Lata

Dwuzimowa Szkoła Rolniczo-Gospodarcza

1959 – 1966

5-letnie Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa

1965 – 1995

Zespół Szkół Rolniczych 

1976 – 1998

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej 

1998 – 2002

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

2002 – 28.02.2013

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

01.03.2013 - nadal

3-letnie Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa

1971 – 1983

Zasadnicza Szkoła Rolnicza- Ogrodnicza

1972 – 1993

Zasadnicza Szkoła Rolnicza- Ogólnorolnicza

1971 – 2001

3-letnie Technikum Rolnicze 

1976 – 2002

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Wiejskie Gospodarstwo Domowe

1986 – 1999

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Mechanizacja Rolnictwa

1986 – 1997

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mechanik, operator maszyn i urządzeń rolniczych 

1995 – 1998

Liceum Zawodowe

1990 – 1999

Technikum – technik technologii żywności 

1992 – nadal

Technikum Zawodowe- Szerokoprofilowe 

1993 – 2001

Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego

1996 – 2009

Liceum Agrobiznesu  

1997 – 2004

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wielozawodowa

2000 – nadal

Liceum Profilowane – Zarządzanie Informacją

2002 – 2007

Liceum Profilowane – Usługowo-Gospodarcze

              2002 –2007

Liceum Profilowane – Socjalne

2002 – 2007

Liceum Ogólnokształcące – Biologiczno-Chemiczne

2002 – 2005

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – kucharz małej gastronomii

2003 – nadal

Technikum – technik ekonomista

2005 – 2009

Technikum – technik hotelarstwa

2005 – nadal

Technikum – technik informatyk

2005 – nadal

Policealne Technikum Hotelarstwa

2005 – 2007

Policealne Technikum Informatyki

2003 – 2007

Technikum – zawód kucharz

2006 - nadal

Technikum – technik obsługi turystycznej

2009 - nadal

Technikum – technik żywienia i usług gastronomicznych

2012 - nadal

Kariera Z Wiatrem Logo


01 znak podstawowy kolor biale tlo

poznaj polske

polski lad 2


Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

librus

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

75x87 mm Certyfikat LK Szk oła EUIPO 210514 1 1

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

LOGO SANS

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo