REKRUTACJA 2013/2014
 

banery1

  

TECHNIKUM

Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego. Możesz przygotować się również do prowadzenia własnej firmy. Zdobyta wiedza daje Ci możliwości kontynuowania nauki w szkole wyższej lub w szkole dla dorosłych. Uczniowie technikum, którzy zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom, suplement oraz EUROPASS w języku angielskim.

Technik:

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Nauka w ZSZ trwa 3 lata. Kształcąc się w Zasadniczej szkole Zawodowej uzyskujesz kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie. Możesz przygotować się również do prowadzenia własnej firmy. Zdobyta wiedza daje Ci możliwości kontynuowania nauki w szkole dla dorosłych. Uczniowie ZSZ, którzy zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom, suplement oraz EUROPASS w języku angielskim.

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Nauka w liceum trwa 3 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Podczas nauki zdobędziesz umiejętności ogólne ze wszystkich dziedzin, co pozwoli na dalsze kontynuowanie nauki na dowolnie wybranym kierunku studiów lub szkole policealnej gdzie zdobędziesz wybrany przez siebie zawód.  Zdobyta wiedza daje Ci możliwości kontynuowania nauki w szkole dla dorosłych. Ponadto po ukończeniu 18 roku życia oferujemy zdobywanie zawodu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

 

  

  TERMINY  REKRUTACJI  I  SKŁADANIA   DOKUMENTÓW
DO POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W PUCKU

  1. Od 16 maja do 24 czerwca 2013 roku
  • składanie podań o przyjęcie do wybranego  typu szkoły (wg wydanego przez szkołę wzoru), umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy w celu przygotowania zawodowego od dnia 01.09.2013r (dotyczy klas ZSZ wg wydanego przez szkołę wzoru).
  1. Do 27 czerwca 2013 roku
  • dokonywanie ewentualnych zmian decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie podania do innej szkoły.
  1. Od 28 czerwca 2013 roku do 02 lipca 2013 roku do godz. 12:00 
  • dostarczenie do wybranych szkół kopii  świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
04 lipca 2013 roku do godz. 12:00– ogłoszenie przez dyrektora  listy kandydatów przyjętych do szkoły
  1. Od 04 lipca 2013 roku od godz. 1200 do 08 lipca 2013 roku do godz. 12:00
  • potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa  ukończenia  gimnazjum, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, karty informacyjnej -  potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej  (Załącznik nr 2), zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, karty zdrowia i 2 fotografii (podpisanych na odwrocie), odpisu skróconego aktu urodzenia.

9 lipca 2013 roku  do godz. 1200  - ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły.

KANDYDACI, KTÓRZY NIE ZOSTALI PRZYJĘCI DO WYBRANEJ SZKOŁY, PO OGŁOSZENIU LISTY PRZYJĘTYCH W DNIU 09 LIPCA 2013 ROKU MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE DO INNEJ SZKOŁY, DYSPONUJĄCEJ WOLNYMI MIEJSCAMI

  1. Od 9 lipca 2013 roku od godz. 12:00 do 11 lipca 2013 roku do godz. 15:00
  • składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami ( o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez ucznia).

12 lipca 2013 roku do godz. 1200  - ogłoszenie listy przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 9 lipca 2013r

REKRUTACJA DODATKOWA W PRZYPADKU, GDY SZKOŁA BĘDZIE POSIADAŁA WOLNE MIEJSCA:
Od 26 sierpnia 2013 roku do 28 sierpnia 2013 roku – dodatkowa rekrutacja do szkół mających wolne miejsca
(wymagane oryginały dokumentów).
30 sierpnia 2013 roku do godz. 12:00 – ogłoszenie listy przyjętych.
Dokumenty do pobrania

 

plakat

 


informator2022 removed page 1

Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

75x87 mm Certyfikat LK Szk oła EUIPO 210514 1 1

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo