Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału
w VIII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym

Public Speaking Contest

I etap:

Eliminacje szkolne odbędą się w piątek
19 maja 2023 r. w Sali 207 C o godzinie 9.00 .

Godzina zakończenia zależy od ilości zgłoszeń

Ważne!!! Zgłoszenie udziału w eliminacjach szkolnych proszę bezpośrednio kierować do nauczycieli uczących bądź do Pani Oleny Rudyk i Pani Doroty Pawłowskiej

!!! Dwa najlepsze przemówienia będą reprezentować szkołę w kolejnym etapie

II etap: 

Public Speaking Contest 2023 – eliminacje w Gdańsku

Gdańskie eliminacje odbędą się w poniedziałek 12 czerwca 2023 r. w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. J. Pestalozziego 7/9. Godzina rozpoczęcia eliminacji zostanie podana po zakończeniu rejestracji.
Przypominamy, że 1 szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników .

Public Speaking Contest 2023

Temat konkursu w roku 2023:

The limits of my language are the limits of my world (L.Wittgenstein)

Cele konkursu

 • popularyzowanie form wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz komunikację     
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów
 • przygotowanie do udziału w życiu publicznym.

Przedmiot konkursu

 • Wygłoszenie skierowanego do rówieśników własnego tekstu w języku angielskim na temat „Attitude is a little thing that makes a big difference”.

Ogólne zasady organizacyjne

 • Ze względu na specyficzny charakter konkursu wyklucza się następujące formy: wiersz, piosenka, wykorzystanie środków audiowizualnych itp.
 • Czas prezentacji: 2-4 minuty.
 • Planowane jest przeprowadzenie konkursu w formie stacjonarnej, jednak w przypadku poważnego zagrożenia epidemicznego organizatorzy poszczególnych etapów mogą podjąć decyzję o realizacji danego etapu online. 
 • Organizatorzy etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników.
 • Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:
 1. uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, którzy uczą się języka angielskiego jako obcego;
 2. uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się języka angielskiego jako obcego

III. uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla których język angielski nie jest językiem obcym[1].

Kryteria oceny

Jury będzie oceniać uczniów w odniesieniu do następujących kryteriów: 

 • CONTENT czyli treść prezentacji oraz jej kompozycja (pełna realizacja tematu, adekwatne przykłady, logiczna struktura, tj. wprowadzenie, rozwinięcie i zakończenie);
 • LANGUAGE czyli bogactwo oraz poprawność użytego słownictwa i struktur gramatycznych, właściwy styl wypowiedzi;   
 • PHONOLOGY, czyli poprawna wymowa, właściwy akcent wyrazowy i zdaniowy oraz intonacja;
 • BODY LANGUAGE czyli przekaz pozawerbalny (postawa ciała, gestykulacja i mimika adekwatne do przekazywanych treści, kontakt wzrokowy ze słuchaczami);
 • APPEAL czyli siła przekazu głosowego (płynność i naturalność wypowiedzi, umiejętne operowanie głosem – stosownie do omawianych treści i wyrażanych emocji);
 • GENERAL IMPRESSION czyli wrażenie ogólne (zaangażowanie w wypowiedź, umiejętność zainteresowania słuchaczy prezentowanymi treściami, kontakt z publicznością).

Kariera Z Wiatrem Logo


01 znak podstawowy kolor biale tlo

poznaj polske

polski lad 2


Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

75x87 mm Certyfikat LK Szk oła EUIPO 210514 1 1

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

LOGO SANS

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo