Drodzy uczniowie PCKZiU w Pucku. W imieniu naszego nauczyciela Jana Trofimowicza zapraszam serdecznie do udziału w tegorocznym powiatowym konkursie plastycznym - DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI. W roku ubiegłym wpłynęło ponad 180 prac w różnych kategoriach co można uznać za sukces. 
Poniżej przedstawiam regulamin konkursu, załączniki można uzyskać od Pana Trofimowicza

                                                      

 

Regulamin konkursu 

Ojcowie Niepodległości Polski.

 Drogi do Niepodległości

  (1918-1920)

CEL KONKURSU

 1. Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych Narodu polskiego.

 2. Ukazanie różnych form obchodów rocznicy odzyskania niepodległości.

 3. Popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych, wzmocnienie uczuć patriotycznych dzieci i młodzieży.

ORGANIZACJA

Realizacja celu konkursu wymaga przetwarzania danych osobowych. Wszystkie podmioty zaangażowane w realizację konkursu, zarówno organizatorzy, jak i podmioty uczestniczące w konkursie, są administratorami danych osobowych uczestników konkursu, ich rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami. Administratorzy realizując cel współadministrują danymi.

ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku z siedzibą w Pucku

PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W KONKURSIE

Podmiotami uczestniczącymi są placówki oświatowe zaproszone przez organizatora do uczestnictwa w konkursie. Dyrektorzy placówek oświatowych odpowiadają za:

 1. zapoznaniu uczniów i nauczycieli z Regulaminem konkursu,

 2. zebranie zgód od uczestników/rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie – wzór zgody stanowi załącznik numer 4 niniejszego Regulaminu,

 3. zgłoszeniu do Organizatora uczniów/klas/zespołów,

PATRONAT

Podmiotami, które sponsorują, reklamują, promują konkurs są:

 1. Powiat Pucki,

 2. Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pucku,

 3. Dzienni Bałtycki,

 4. Radio Kaszebe,

 5. Gość Niedzielny o/Gdańsk.

Do zadań podmiotów patronujących należy promowanie konkursu za pomocą publikacji informacji o konkursie, relacji z przebiegu konkursu oraz prac laureatów konkursu na stronach www, Facebook, w prasie lokalnej.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą wziąć udział:

  1. Uczniowie z klas I- III szkół podstawowych,

  2. Uczniowie z klas IV- VI szkół podstawowych,

  3. Uczniowie z klas VII – VIII szkół podstawowych ,

  4. Uczniowie klas szkół średnich i zawodowych.

 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.

 3. W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić załączony formularz zgłoszenia uczestnictwa stanowiącego załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu zamieścić na odwrocie przesłanej pracy.

 4. Przesłanie prac uczniów stanowi jednoczesne potwierdzenie znajomości i akceptacji regulaminu konkursu przez podmioty uczestniczące i stają się oni współadministratorami zgodnie z art. 26 RODO.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Dyrektorzy placówek oświatowych do dnia 30 października 2020 r. przekazują prace konkursowe do Organizatora.

 2. W terminie 5 listopada 2020 r. Komisja konkursowa ocenia prace uczniów.

 3. Komisja konkursowa w dniu 10 listopada 2020 r. ogłasza listę zwycięzców.

 4. Wręczenie nagród 10 listopada 2020 r.

 5. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej www.pckziu-puck.pl.

 6. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną o formie wręczenia nagród laureaci i dyrektorzy zostaną poinformowani przez organizatorów telefonicznie.

OCENIANIE

 1. Członkowie Komisji konkursowej ocenią pracę pod względem zastosowania wyznaczonych kryteriów:

  1. Tematyka prac: Ojcowie Niepodległości Polski. Drogi do Niepodległości (1918-1920)

  2. Praca musi mieć format A4 .

 2. Każdy z Członków Komisji Konkursowej przydziela danej pracy określoną liczbę pkt w skali od 1 do 10 w danej kategorii wiekowej.

NAGRODY

 1. Rzeczowe – dyplomy, medale i puchary

OBOWIĄZKI WSPÓŁADMINISTRATORÓW

Wszyscy administratorzy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane RODO) chronią dane osobowe.

 1. Placówka oświatowa:

  1. przetwarza dane osobowe, inne niż wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO realizując zadania publiczne określone przepisami prawa, w tym ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz przepisy wydane na ich podstawie;

  2. spełnia obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO, w tym w szczególności informuje o odbiorcach, jakimi są organizatorzy niniejszego konkursu – wzór stanowi załącznik numer 01 Regulaminu;

  3. przechowuje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa regulującymi sposób archiwizowania informacji.

 2. Podmiot patronujący:

  1. przetwarza dane osobowe na podstawie zgody uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9. Ust. 2 lit. a) RODO;

  2. spełnia obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO, w tym w szczególności informuje o odbiorcach, jakimi są organizatorzy niniejszego konkursu – wzór stanowi załącznik numer 02 Regulaminu;

  3. przechowuje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa regulującymi sposób archiwizowania informacji.

 3. Organizator:

  1. przetwarza dane osobowe, inne niż wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO realizując zadania publiczne określone przepisami prawa, w tym na podstawie ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz przepisy wydane na ich podstawie;

  2. nadaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla komisji konkursu;

  3. spełnia obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO, w tym w szczególności informuje o odbiorcach, jakimi są organizatorzy niniejszego konkursu – wzór stanowi załącznik numer 03 Regulaminu;

  4. przechowuje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa regulującymi sposób archiwizowania informacji.

 4. Organizator przetwarzający dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, w tym wizerunek, w celu upublicznienia tych danych osobowych przetwarza je na podstawie zgody uczestnika, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodzica / opiekuna prawnego – wzór stanowi załącznik numer 04 Regulaminu.

 5. Uczestnicy oraz nauczyciele mogą się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu z inspektorem ochrony danych na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAŁACZNIKI

 1. Wzór obowiązku informacyjnego placówki oświatowej.

 2. Wzór obowiązku informacyjnego dla organizatora.

 3. Wzór zgody na przetwarzanie wizerunku.

 4. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie.

Załącznik nr 1

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

w związku z realizacją konkursu

Ojcowie Niepodległości Polski.

Drogi do Niepodległości 

(1918-1920)

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck z siedzibą w Pucku.

 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie udziału w konkursie.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, przepisów wydanych na ich podstawie.

 5. Odbiorcami danych osobowych będzie organizator konkursu – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku.

 6. Dane osobowe będą przetwarzane do dnia zakończenia roku szkolnego, w którym zorganizowano konkurs.

 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

 8. W przypadku wyrażenia zgody, osoba której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody oraz do żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie do administratora.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

POWIAT PUCKI

PARAFIA ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W PUCKU

w związku z realizacją konkursu

Ojcowie Niepodległości Polski.

Drogi do Niepodległości

(1918-1920)

1. Administratorem danych osobowych jest

Powiat Pucki – Starostwo Powiatowe w Pucku ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pucku, ul. Judyckiego 4, 84-100 Puck 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest promowanie konkursu za pomocą publikacji informacji o konkursie, relacji z przebiegu konkursu oraz prac laureatów konkursu na stronach www, Facebook, w prasie lokalnej.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego.

 3. Odbiorcami danych osobowych będą korzystające z Internetu, czytelnicy prasy lokalnej.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane do dnia wycofania zgody, nie dłużej niż 1 rok od ogłoszenia wyników konkursu.

 5. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

 6. W przypadku wyrażenia zgody, osoba której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody oraz do żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie do administratora.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ORGANIZATORA

w związku z realizacją konkursu

Ojcowie Niepodległości Polski.

Drogi do Niepodległości

(1918-1920)

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Pucku ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck tel 58 673 20 51-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie i przeprowadzenie oraz wyłonienie zwycięzców konkursu.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego na podstawie ustawy ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz przepisy wydane na ich podstawie oraz zgoda.

 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji konkursu oraz w przypadku wyrażenia zgody na upublicznienie wizerunku osoby korzystające z Internetu i czytelnicy prasy lokalnej.

 6. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez do dnia zakończenia roku szkolnego, w którym odbył się konkurs.

 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

 8. W przypadku wyrażenia zgody, osoba której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody oraz do żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie do administratora.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Wyrażam zgodę na udział:

Nazwisko uczestnika

Imię uczestnika

Klasa

Szkoła

Dane kontaktowe (w przypadku dorosłych uczestników)

w konkursie pn………………………………………………………………… organizowanego przez

……………………………………………………………………………………………………………

wyrażam zgodę nie wyrażam zgody na upublicznienie imienia, nazwiska, klasy i szkoły na stronie www organizatora oraz podmiotów patronujących konkurs, gdy uczestnik zostanie laureatem.

W przypadku niewyrażenia zgody upublicznione zostanie praca, imię, nazwisko i wiek laureata.

.................................................                      ................................................................

(miejscowość, data)(podpis pełnoletniego uczestnika)*

wyrażam zgodę nie wyrażam zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku małoletniego uczestnika zarejestrowanego podczas konkursu na potrzeby konkursu poprzez umieszczanie tych zdjęć na stronach internetowych Organizatorów oraz w innych mediach w celu informowania o przebiegu konkursu oraz w celu promocyjnym. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji. Zostałem/am poinformowana, że zgoda może być wycofana w każdym momencie. Mam prawo do żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dokonane przed jej cofnięciem. Ponadto oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania we wskazanych celach.

...........................                                     ...................................................................

(miejscowość, data)                                                 (podpis pełnoletniego uczestnika)*

*w przypadku małoletniego uczestnika zgodę podpisuję rodzic/opiekun prawny

W razie pytań proszę o telefon. Łączę wyrazy szacunku - pomysłodawca Jan Trofimowicz 

Szukasz pomocy

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Ciekawe strony

cke logo