Zapraszam wszystkich naszych uczniów a także nauczycieli do udziału w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym: „Mieszkańcy Ziemi”.

Zakładając, że każdy z nas jest posiadaczem telefonu komórkowego wyposażonego w aparat fotograficzny, każdy z nas jest równocześnie fotografem przynajmniej okazjonalnie.

Czy nie warto zatem trochę bardziej „przyłożyć się” do zrobienia zdjęcia i nieco podszkolić swój warsztat? Lub po prostu wyostrzyć zmysł obserwacji?

Okazją może być ten konkurs:

Poniżej zamieszczam list organizatora konkursu zachęcajacy do udziału:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie idei XIII Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. „Mieszkańcy Ziemi", którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni. Konkurs skierowany jest do uczniów pomorskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczycieli wszystkich rodzajów placówek oświatowych w naszym województwie. Na laureatów czekają wartościowe nagrody (sprzęt i akcesoria fotograficzne oraz komputerowe, karty podarunkowe, eleganckie albumy książkowe itp.)

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac wraz z poprawnie wypełnionymi załącznikami do 20 stycznia 2020 r.
Serdecznie zachęcam do zapoznania się z regulaminem i wzięcia udziału w konkursie, którego rozstrzygnięcie nastąpi 6 marca 2020 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor SP 34 w Gdyni Mariusz Żelechowski

Link do karty zgłoszeniowej: https://drive.google.com/file/d/0B2ezIfxDJ49IQVlPdWNaTzlkdW12aE4wQ01oenIzS1Q5aEJz/view?usp=sharing

REGULAMIN

XIII Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego

pt. „Mieszkańcy Ziemi”.

Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni, już po raz siedemnasty ma zaszczyt zaprosić uczniów i nauczycieli szkół województwa pomorskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego. Przez pierwsze cztery lata konkurs funkcjonował pod nazwą Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Cztery pory roku”, dwanaście lat temu zyskał rangę konkursu wojewódzkiego. Rezultaty dotychczasowych konkursów można było podziwiać w Gdyńskim Centrum Kultury i Rozrywki „Gemini” oraz w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Mamy nadzieję, że po raz kolejny dowiedziecie Państwo, iż istotą fotografii jest umiejętność patrzenia, a ujawniona w pracach pasja, pomysłowość i inwencja twórcza ponownie potwierdzi potrzebę organizacji konkursu.

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi
81–465 Gdynia, ul. Cylkowskiego 5, tel./fax. 58 622–14–34, 58 622 – 83 – 33
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WSPÓŁORGANIZATOR GALI I WYSTAWY POKONKURSOWEJ:

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni

81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, tel /fax. 58 735-11-33, 58 698-21-33

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie u uczestników zmysłu poznawczego i kształcenie wrażliwości oraz umiejętności podejmowania aktualnych i ważnych dla mieszkańców Ziemi tematów: przedstawienie na fotografii oryginalności, wyjątkowości, brzydoty i piękna człowieka, ale także dostrzeżenie współczesnych problemów stanowiących zagrożenie dla świata fauny i flory; uchwycenie na fotografii niezwykłości świata organizmów żywych w tym protistów, grzybów, roślin, zwierząt, ich naturalnego środowiska przyrodniczego, zwyczajów, zachowań, umiejętności; uchwycenie na fotografii interesujących lub zaskakujących wydarzeń z życia człowieka oraz otaczającego go świata kultury, polityki, nauki i techniki lub sztuki;
 • rozwijanie postaw proekologicznych u uczestników konkursu;
 • rozwijanie zmysłu artystycznego, ujawnienie inwencji twórczej i kreatywności autorów zdjęć;
 • stworzenie uczniom i nauczycielom różnych typów szkół możliwości wypowiedzi artystycznej i prezentacja ich twórczości w profesjonalnej galerii sztuki, na terenie PPNT w Gdyni;
 •  współpraca środowiska szkolnego z instytucjami promującymi kulturę.

REGULAMIN KONKURSU:

1.Konkurs jest kierowany do fotografów amatorów tj. uczniów i nauczycieli pomorskich szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół artystycznych kształcących artystów fotografików) w czterech kategoriach:

I grupa – uczniowie szkół podstawowych – klasy IV – VI,

II grupa – uczniowie szkół podstawowych – klasy VII – VIII,

III grupa- uczniowie szkół ponadpodstawowych,

IV grupa – nauczyciele wszystkich typów placówek oświatowych.

2.Konkurs przebiega w trzech etapach:

I etapszkolny - odbędzie się na terenie każdej szkoły biorącej udział w konkursie. Komisja szkolna oceni i wybierze najciekawsze prace (styczeń 2020 r. ).Dopuszczalne są także zgłoszenia indywidualne, jeśli z danej placówki tylko pojedynczy uczestnicy zechcą wziąć udział w konkursie.

II etap powiatowy - powołana przez organizatora konkursu komisja, wybierze najciekawsze prace z nadesłanych na konkurs powiatów i miast na prawach powiatów województwa pomorskiego (luty 2020 r. )

III etapwojewódzki - finałowy: kapituła konkursu oceni wyselekcjonowane w II etapie konkursu prace, według ustalonych kryteriów (marzec 2020 r. ).

3. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 fotografie wywołane na papierze fotograficznym.

4. Format zdjęć- A4 (21x30 cm).

5. Zdjęcia mogą być czarno- białe lub barwne.

6. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane w ostatnich dwóch latach (nie starsze niż z 2018 r.), które nigdy wcześniej nie brały udziału w innych konkursach fotograficznych.

7. Fotografii nie należy oprawiać.

8. Każda fotografia na odwrocie powinna być zaopatrzona w kartę zgłoszenia uczestnictwa znajdującą się w załączniku regulaminu. Zdjęcia należy opisać w następujący sposób:

 • sposób ekspozycji (góra/dół),
 • imię, nazwisko, kategoria wiekowa autora,
 • tytuł pracy oraz informacja gdzie i kiedy zdjęcie zostało zrobione,
 • nazwa, adres placówki oświatowej, powiat , numer telefonu
 • adres e-mail i numer telefonu uczestnika; laureaci konkursu zostaną poproszeni o przesłanie swoich fotografii (w rozdzielczości nie mniejszej niż 6 MP) drogą elektroniczną, w celu przygotowania prezentacji multimedialnej o tegorocznym konkursie.

9. Do każdej przekazanej na konkurs fotografii, oprócz karty zgłoszenia należy załączyć wypełnione oraz podpisane odręcznie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem, posiadaniu praw autorskich do nadesłanego zdjęcia oraz należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( w przypadku osoby poniżej 16 roku życia podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna) , znajdującą się w załączniku niniejszego regulaminu. Niedostarczenie lub niepodpisanie dokumentów jest równoznaczne z dyskwalifikacją zgłoszonego zdjęcia.

10. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne naruszenie dóbr osobistych osób fotografowanych na pracach podlegających ocenie konkursowej. Autorzy zdjęć dla własnego bezpieczeństwa powinni uzyskać imienną zgodę na upublicznianie wizerunku osób trzecich.

11. Zdjęcia, na których znajdować się będą jakiekolwiek znaki i cyfry, nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

12. Prace należy przesłać w płaskich, sztywnych opakowaniach lub dostarczyć osobiście na adres organizatora z dopiskiem: XIII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. „Mieszkańcy Ziemi”.

13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie prac w trakcie przesyłki.

14. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą oceniane.

15. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

16. Organizatorzy powołują profesjonalne jury, w skład, którego wejdą trójmiejscy fotoreporterzy i artyści fotograficy.

17. Kryteria oceny prac:

 • interpretacja tematu-pomysł i kreatywność,
 • walory estetyczne- wykadrowanie, kompozycja.

18. Nagrody i dyplomy zostaną przyznane laureatom III etapu konkursu:

Jury dokona kwalifikacji prac na wystawę oraz przyzna równoległe nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów za zajęcie I, II i III miejsca we wszystkich czterech kategoriach oraz nagrodę Grand Prix konkursu dla najlepszego zdjęcia, ufundowaną przez Radę Dzielnicy Redłowo, a także nagrody specjalne ufundowane przez Wojewodę Pomorskiego Pana Dariusza Drelicha ,Przewodniczącego Komisji Nauk Kosmicznych PAN Oddział w Gdańsku prof. Edmunda Wittbrodta, byłego rektora, senatora RP i ministra edukacji narodowej oraz Radę Rodziców SP 34 w Gdyni. Dyrektor SP 34 w Gdyni przyzna dodatkowo 5 Nagród Organizatora, a jury - 10 wyróżnień. Każdy laureat otrzyma dyplom i upominek/ki rzeczowe. Ponownie jak w roku ubiegłym staramy się by konkurs został wpisany przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, na listę zawodów artystycznych, które są wymieniane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ( miejsce I, II, III), za co absolwenci zyskują dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

19. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni e-mailowo lub poprzez swoją macierzystą szkołę o werdykcie jury.

20. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora: www.sp34gdynia.pl w zakładce konkursy. Wyniki III etapu konkursu ukażą się tam w dniu gali konkursowej.

21. Organizator nie wysyła pocztą nagród nieodebranych przez laureatów podczas gali finałowej. Nagrody pozostają do odebrania indywidualnego w sekretariacie SP 34 w Gdyni przez miesiąc od oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu. Nagrody nieodebrane po tym terminie przechodzą na własność organizatora i zostaną wręczone laureatom w kolejnej edycji konkursu.

22. Terminarz konkursu:

 • październik/listopad/grudzień 2019 r. - ogłoszenie konkursu,
 • nadesłanie prac - do 20 stycznia 2020 r. (zdjęcia nadesłane po tym terminie nie wezmą udziału w rywalizacji konkursowej),
 • obrady jury II i III etapu konkursu – luty 2020 r.
 • 6 marca 2020 r. godz. 14.00. - ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy w  Sali Morskiej Pomorskiego Parku Naukowo -Technologicznego, ul. Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.

Tekst przygotował w oparciu o nadesłane materiały Organizatora:
Dariusz Knitter


Szukasz pomocy

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Ciekawe strony

cke logo