Starostwo Powiatowe w Pucku organizuje konkurs pt. „Dlaczego moja szkoła jest wyjątkowa?”. Pragniemy zachęcić wszystkich uczniów do udziału! Organizator przygotował nagrody dla uczestników. Pierwszy etap odbędzie się w naszej szkole, zatem już dziś podajemy Wam szczegóły:

WYMAGANIA KONKURSOWE:

 • W konkursie literackim mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat pucki.
 • Konkurs polega na napisaniu pracy w wybranej formie (rozprawka, opowiadanie, felieton, esej), liczącej nie mniej niż 100 słów i nie więcej niż 250 słów.
 • Temat pracy konkursowej: „Dlaczego moja szkoła jest wyjątkowa?”
 • Nadesłane teksty konkursowe muszą być pracami własnymi oraz nie mogą być wcześniej
  publikowane i nagradzane w innych konkursach.
 • Prace grupowe nie będą oceniane.
 • Należy przesłać jeden egzemplarz pracy w formie wydruku komputerowego oraz tekst w wersji elektronicznej (w programie Word i zapis w formacie PDF) – na adres email swojej szkoły. Obowiązuje czcionka Times New Roman 12-13 pkt., interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm (standardowe ustawienie w programie Word).

Pracę należy podpisać pseudonimem. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną takim samym pseudonimem, zawierającą kartę uczestnika z danymi autora − wypełnioną wg załączonego wzoru

KRYTERIA OCENIANIA:

 • Prace będą oceniane w dwóch etapach. Pierwszy etap - w szkole, do której uczęszcza uczeń oceny dokona zespół polonistów powołany przez dyrektora tej szkoły. Zespół nauczycieli wytypuje spośród wszystkich złożonych prac od dwóch do czterech prac na etap powiatowy konkursu.
 • Kryteria oceny utworów:
  − twórczy charakter utworu,
  − poprawność stylistyczna i językowa,
  − walory literackie,
  − realizacja tematu pracy,
  − oryginalność i samodzielność,
  − wartości artystyczne.
 • Oceny prac w drugim etapie konkursu dokona komisja konkursowa w składzie: przedstawiciel Komisji ds. Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Puckiego, nauczyciel języka polskiego ze szkoły podstawowej, powiatowy koordynator ds. doradztwa edukacyjno – zawodowego, przedstawiciel Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Pucku. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

TERMINY:

Poloniści wytypują spośród wszystkich prac uczestników drugiego etapu.

Dnia 16 lutego 2018 r. dyrektor szkoły przekazuje do Starostwa Powiatowego w Pucku wytypowane przez nauczycieli prace do drugiego etapu (od dwóch do czterech prac). Komisja konkursowa do dnia 23 lutego 2018 r. ogłosi wyniki, to znaczy wytypuje jednego zwycięzcę konkursu oraz przyzna po jednym wyróżnieniu dla pracy z każdej szkoły. Nagrodę dla zwycięzcy konkursu ufunduje Starosta Powiatu Puckiego, zaś dla autorów wyróżnień – dyrektorzy szkół. Prace albo ich fragmenty zostaną opublikowane w informatorze powiatowym oraz na stronie internetowej powiatu puckiego i mediach społecznościowych.

 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej powiatu puckiego oraz w formie pisemnej – do dyrektorów szkół.
 • Uroczysty finał konkursu połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się w trakcie Powiatowych Targów Edukacji i Pracy, które odbędą się dnia 21 marca 2018 r. Nagrodę zwycięzcy konkursu wręczy Starosta Pucki, a wyróżnienia – dyrektorzy szkół.

P.S.: Uczestników premiujemy ocenami! Życzymy połamania piór!

Komisja Przedmiotów Humanistycznych


Szukasz pomocy

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Ciekawe strony

cke logo