KwalifikacyjneKursyZawodowe

Licznik odwiedzin

1936141
Wizyt dziś
Wizyt wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
311
1894
4311
30242
35941
1936141

Oferta kształcenia dla dorosłych na rok szkolny 2017/2018

 

Szkoły
dla dorosłych

18

WIĘCEJ ...

Kwalifikacyjne
kursy zawodowe

KwalifikacyjneKursyZawodowe

WIĘCEJ ...

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA  DOROSŁYCH ORAZ NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
W
POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W PUCKU
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Terminy rekrutacji i składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych

 1. Do 03 lipca 2017 roku do godz. 15:00 - składanie wniosków o przyjęcie do wybranego typu szkoły (wg wydanego przez szkołę wzoru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Do 27 lipca 2017 roku do godz. 15:00 – potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa.
 3. 28 lipca 2017 roku do godz. 15:00 - ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 4. Do 30 sierpnia 2017 roku do godz. 15:00 - składanie wniosków o przyjęcie do wybranego typu szkoły w postępowaniu uzupełniającym.
 5. Do 31 sierpnia 2017 roku do godz. 16:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.
Terminy rekrutacji i składania dokumentów na kwalifikacyjne kursy zawodowe
 1. Składanie podań o przyjęcie na wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy trwa cały rok  (wg wydanego przez szkołę wzoru).
 2. Ogłoszenie listy przyjętych oraz terminu rozpoczęcia zajęć na kwalifikacyjnym kursie zawodowym – po sformowaniu 20 osobowej grupy lub uzyskaniu zgody organu prowadzącego.   
Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół dla dorosłych na rok szkolny 2017/2018
 1. O przyjęcie do szkół Powiatowego Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku na semestr pierwszy mogą ubiegać się absolwenci: szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 2. O przyjecie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, bądź 16 lat w uzasadnionych przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012r ( Dz. U z dnia 26 lipca 2012r.). 
 3. Kandydaci  ubiegający się do szkoły policealnej oraz kwalifikacyjnego kursu zawodowego zobowiązani są przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie i otrzymają skierowanie na badania lekarskie.
 4. O przyjęciu do klasy pierwszej gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, szkoły policealnej dla dorosłych, na kwalifikacyjny kurs zawodowy decyduje złożenie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz kryteria wskazane w Regulaminie rekrutacji PCKZiU w Pucku.
Wymagane dokumenty

 Kandydaci do szkoły dla dorosłych składają następujące dokumenty:

 1. Deklarację kandydata na słuchacza (wypełnioną czytelnie i zawierającą wszystkie wymagane informacje).
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (średniej) - zależnie od typu szkoły.
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
 4. Trzy fotografie (podpisane na odwrocie).
Odwołanie od wyników rekrutacji
 1. Kandydatowi, który nie został przyjęty do szkoły w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przysługuje prawo odwołania się od wyników rekrutacji do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie określonym  każdorazowo przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Dokumenty do pobrania

dorosli plakat a1 bialy

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

librus

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media